Doradca podatkowy wyjaśnia zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – podstawy prawne, zakres czynności wchodzących w skład procesu, najważniejsze ryzyka i koszt obsługi księgowej w firmie. W razie potrzeby pracownicy kancelarii mogą przeanalizować poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, a nawet przejąć na siebie związane z tym obowiązki.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Kancelarii Aneks

Kancelaria Podatkowa Aneks już od prawie 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową przedsiębiorstw. Mają doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw niemal wszystkich branż niewiele może nas zaskoczyć. Znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Potwierdzają to wyniki kontroli u naszych klientów.

Wysokie kwalifikacja księgowych z Kancelarii Aneks gwarantują, że sposób prowadzenia ksiąg zgodny jest z obowiązującym prawem, to jest w szczególności z przepisami Ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

Zakres usług składających się na prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy między innymi:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych w systemie informatycznym;
 • sporządzanie i wdrożenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień przejęcia ksiąg lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • ustalanie miejsc powstawania kosztów (MPK);
 • ocenę dokumentów (dowodów) księgowych pod kątem prawa rachunkowego i podatkowego oraz decydowanie o sposobie ujęcia ich w księgach;
 • ewidencjonowanie poszczególnych zdarzeń gospodarczych;
 • prowadzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów i sald tworzących dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • rozliczenie transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • sporządzanie zestawień rozrachunków.

Rodzaje księgowości

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo ma obowiązek ewidencjonować operacje gospodarcze. W zależności od typu prowadzonej działalności, firmy mogą wybrać spośród dostępnych systemów ewidencji księgowej albo zmuszone są do stosowanie jednej, wskazanej przez prawo metody:

Jeśli przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do stosowania konkretnego systemu księgowości, doświadczony doradca podatkowy może wskazać optymalną z punktu widzenia interesów firmy formę ewidencji.

Historia prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to praktyka związana z dokumentowaniem finansów przedsiębiorstw. Historia tej praktyki sięga setek lat temu i związana jest z rozwojem handlu oraz prowadzenia biznesu.

Już w starożytności egipskie służby skarbowe prowadziły zapisy na temat przychodów i wydatków. W późniejszych czasach, w czasie średniowiecza, we Włoszech pojawiła się idea podwójnego księgowania, której pionierem był kupiec i matematyk Luca Pacioli. Dzięki tej metodzie można było lepiej kontrolować finanse przedsiębiorstwa, zwiększyć przejrzystość i ułatwić analizę sytuacji finansowej firmy.

Z czasem, wraz z rozwojem kapitalizmu, prowadzenie ksiąg stało się obowiązkowe dla przedsiębiorstw. W kolejnych wiekach księgowość stała się coraz bardziej rozwinięta i złożona, a jej zasady były precyzyjnie określone przez ustawy i przepisy prawne. W Polsce zasady prowadzenia księgowości reguluje Ustawa o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), która po wprowadzeniu w 1994 roku była wielokrotnie nowelizowana.

Wraz z postępem technologicznym, od połowy XX wieku, prowadzenie ksiąg stało się znacznie bardziej zautomatyzowane dzięki komputerom. Dziś istnieją różne programy i narzędzia, które ułatwiają prowadzenie ksiąg i automatyzują wiele procesów, co pozwala przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na skomplikowanych obliczeniach finansowych.

Współcześnie księgowość to ważna dziedzina, która ma istotne znaczenie dla zarządzania finansami przedsiębiorstw. Księgi rachunkowe umożliwiają dokładną analizę sytuacji finansowej firmy, a także pomagają w planowaniu działań biznesowych oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów.

Księgowość Łowicz

Obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (PTiU czyli VAT) często bywa źródłem problemów przedsiębiorców. Jeśli w firmie pojawia się kontrola skarbowa, to zwykle dotyczy ona właśnie VAT-u. Nie ma w tym nic w tym dziwnego, bo właśnie podatek od towarów i usług jest źródłem największych naruszeń – czy to przez nieznajomość przepisów prawa, czy to celowo. Jeśli organ kontrolny uzna, że podatnik zaniżył wpłaty podatku VAT, poza koniecznością wyrównania zaległości, firmę może zostać obciążona sankcją VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Do tego dochodzi również odpowiedzialność karna skarbowa na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Zgodnie Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązani są tzw. kierownicy jednostki, a więc np.:

 • członkowie zarządów spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej czy partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółkach komandytowych i komandytowo–akcyjnych.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane w ciągu 3 miesięcy od zamknięcie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień bilansowy.

Ile kosztuje usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych u doradcy podatkowego

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być nie tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczbę i rodzaj dokumentów do zaksięgowania,
 • liczbę pracowników,
 • przewidywaną pracochłonność wynikającą ze specyfiki branżowej,
 • zakres wykonywanych czynności.

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi koszt wykonania usługi.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.