Podatek od darowizny – rozliczenie, zwolnienia​

Doradca podatkowy dr  Anna Leszczyńska wyjaśnia zasady opodatkowania darowizny – sposób rozliczenia podatku, rodzaje formularzy, sposoby zmniejszenia kwoty oraz możliwe zwolnienia z opodatkowania darowizny. W artykule omówione również zostało opodatkowania darowizny na członków najbliżej rodziny. W razie potrzeby doradca podatkowy osobiście wyjaśni zagadnienie oraz pomoże rozliczyć podatek.

Jak może Ci pomóc doradca podatkowy w sprawie opodatkowania darowizny

Kancelaria Podatkowa Aneks zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie opodatkowania darowizn. W zakres pomocy świadczonej przez doradców podatkowych i księgowych wchodzą:

 • wybór optymalnej z punktu widzenia podatkowego formy przekazania majątku;
 • rozliczenia podatku od darowizny;
 • analiza czynności darowizny pod kątem ewentualnej nadpłaty podatku, a w razie stwierdzenia nadpłaty, pomoc w uzyskania zwrotu;
 • W razie wątpliwości co do interpretacji obowiązujących przepisów, nasi specjaliści służą wsparciem w sporach Klientów z organami podatkowymi. Dzięki naszej pomocy wielu Klientów uniknęło już konsekwencji związanych z nieprawidłowościami wynikającymi z obowiązku rozliczenia podatku od darowizny.
 • Reprezentowanie podatników  w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych wynikających z opodatkowania darowizny.
 • Reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych związanych z podatkami od darowizny; 
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym na etapie wnoszenia skarg kasacyjnych i reprezentowanie podatników w postępowaniach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych z opodatkowaniem darowizny.

Co to jest darowizna

Regulacje prawne dotyczące czynności darowizny określają przepisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny) jako zobowiązanie darczyńcy do nieodpłatnego świadczenia swoim majątkiem względem obdarowanego. Jest to więc czynność z definicji nieodpłatną, w wyniku której darczyńca przenosi własność swojego majątku (ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych) na obdarowanego nie otrzymując od niego niczego w zamian. 

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W większości przypadków czynności darowizny, takich jak na przykład pieniędzy, samochodu, kosztowności, umowa darowizny może mieć zwyczajną postać pisemną podpisaną przez darczyńcę i obdarowanego. Jeśli darowizna dotyczy nieruchomości, a więc działki budowlanej, działki rolnej, mieszkania spółdzielczego, mieszkania własnościowego, domu, lokalu użytkowego, umowa musi być spisana przez notariusza pod rygorem nieważności. 

W przypadku darowizny udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego (np. spółce z ograniczoną odpowiedzialności lub spółce akcyjnej), zgodnie z treścią art. 180 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych), przekazanie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oznacza to, że forma aktu notarialnego nie jest wymagana, ale notariusz musi poświadczyć podpisy złożone pod umową.

Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny

Jednym z częstszych pytań, jakie otrzymujemy od klientów mających wątpliwości w sprawie opodatkowania darowizny jest „kiedy  powinni zapłacić podatek oraz czy wartość składników majątku otrzymanych w ramach darowizny powinna być uwzględniona w na formularzach PIT-37, PIT-36?”  

Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UoPOF).  Artykuł 2 ust. 1 pkt 3 UoPOF jasno stanowi, że „przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do dochodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”. Oznacza to, że otrzymanie darowizny w postaci pojazdu nie wpłynie na rozliczenie roczne PIT.

Umowa darowizny, niezależnie od jej formy, jest zasadniczo opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Osoba, która otrzymała darowiznę, powinna obliczyć należny podatek i złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny.

Nie trzeba składać zeznań, jeśli przedmiotem darowizny są przedmioty nieopodatkowane lub mieszczące się w kwocie niepodlegającej opodatkowaniu. Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego zwalnia obdarowanego z konieczności samodzielnego zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego, ponieważ podatek zostanie obliczony i pobrany, a następnie odprowadzony w naszym imieniu przez notariusza.

Tylko w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, dokonanie darowizny będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. Tylko samochody lub udziały we współwłasności o wartości przekraczającej te kwoty dla odpowiednich grup będą objęte podatkiem i wymagać zgłoszenia nabycia w drodze darowizny.”

doradca podatkowy Anna Leszczyńska

Stawki podatku od darowizn

W myśl przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, darowizna podlega podatkowi, którego wysokość zależna jest od wartości rynkowej przedmiotu darowizny oraz od stopnia pokrewieństwa stron darowizny – im bliżej spokrewnieni strony umowy darowizny, tym mniejszy będzie podatek do zapłacenia. 

Z chwilą podpisania umowy powstaje obowiązek podatkowy obciążający obdarowanego. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości określona przez strony umowy. Jeśli deklarowana wartość darowizny w ocenie urzędu skarbowego jest zaniżona, strony zostają wezwane do jej skorygowania. W przypadku, gdy wartość po korekcie nadal zostaje uznana za zaniżoną, urząd powołuje biegłego w celu określenia wartości rynkowej. Jeśli różnica wartości ustalona przez biegłego przekracza 33%, kosztami ekspertyzy obciążany jest obdarowany.

Podatek od darowizny ma charakter progresywny, a jego wysokość zależna jest od stopnie pokrewieństwa stron. Ustawa o podatku od spadków i darowizn ustanawia 3 grupy podatkowe:

 • I grupa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
 • II grupa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 • III grupa: inni nabywcy.

Wyróżnia się jeszcze jedną grupę, zwaną często „Grupą 0”, przynależność do której uprawnia do całkowitego zwolnienia z podatku od spadku i darowizn. Dotyczy to darowizny na rzecz małżonka, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Podstawą prawną zwolnienia jest Art. 4a Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Kwoty nadwyżki w zł STAWKA PODATKU
ponad
do
 
Od nabywców z I grupy
-
10 278
3%
10 278
20 556
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
Od nabywców z II grupy
-
10 278
7%
10 278
20 556
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
Od nabywców z III grupy
-
10 278
12%
10 278
20 556
1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556
-
2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Kwoty wolne od podatku od darowizny w 2023 roku

Od wyliczonego podatku od darowizny na podstawie informacji z tabeli obowiązują kwoty wolne, których wysokość zależna jest od przynależności do grup podatkowych:

 • dla I grupy podatkowej – kwota wolna wynosi 9637 zł,
 • dla II grupy podatkowej – kwota wolna wynosi 7276 zł,
 • dla III grupy podatkowej – kwota wolna wynosi 4902 zł.

Podatek od darowizny oblicza się dopiero od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli od nadwyżki nad kwotę wolną wskazaną powyżej. Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku każdą darowiznę należy także zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku darowizny nieruchomości, czynność ta musi zostać udokumentowana w formie umowy mającej postać aktu notarialnego, a w związku z tym, to na notariuszu ciąży obowiązek wyliczenia i pobrania należnego podatku.

Ile kosztuje pomoc doradcy podatkowego w sprawie dotyczącej darowizny

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty obsługi podatkowej darowizny, bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • rodzaj sprawy
 • stopień skomplikowania sprawy
 • przewidywana pracochłonność
 • odpowiedzialność doradcy podatkowego
 • liczba terminów, jeśli sprawa dotyczy postępowania przez sądem administracyjnym.
Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi cenę obsługi podatkowej darowizny. W razie potrzeby, szczególnie jeśli zakres oczekiwanej przez klienta usługi trudna jest do oszacowania, oferujemy możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe usługi plus rozliczenie usług dodatkowych liczonych według rzeczywistej pracochłonności przedstawianej w formie raportu.
 
Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.
KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI W ŁOWICZU

Zadzwoń do doradcy podatkowego, aby ustalić termin spotkania. Przedstawimy najlepsze metody opodatkowania Twojej sprawy, pomożemy optymalnie rozliczyć podatek, a w razie potrzeby będziemy Cię bronić przed z urzędem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Księgowość rolnik

Księgowość w gospodarstwie rolnym

Księgowi z Kancelarii Aneks prowadzą pełną obsługę księgowo-finansową na rzecz rolników i gospodarstw rolnych. Doradzamy, wskazujemy optymalną formę działalności i opodatkowania, bronimy w sporach z fiskusem. Dowiedz się więcej.

Księgowość lekarz

Księgowość dla lekarzy i NZOZ

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla lekarzy, stomatologów, przychodni rodzinnych, przychodni innych specjalizacji i NZOZ. Znamy specyfikę i potrzeby branży usług medycznych. Dowiedz się więcej

Księgowość firma transportowa

Księgowość w firmie transportowej

Prowadzimy księgowość w firmach transportowych, w tym na rzecz firm zajmujących się transportem międzynarodowym. Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowców, rozliczamy delegacje i zwroty VAT z zagranicy. Dowiedz się więcej.

księgowość sklep hurtownia

Księgowość w sklepie lub hurtowni

Wiemy jak prowadzić księgowość w sklepie i hurtowni. Pilnujemy stanów magazynowych, rozliczamy transakcje międzynarodowe, dbamy o poprawność raportów kasowych. Nasze analizy pomagają poprawić rentowność sprzedaży. Dowiedz się więcej.