Doradca podatkowy wyjaśnia zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – podstawy prawne, zakres czynności wchodzących w skład procesu, najważniejsze ryzyka i koszt obsługi księgowej w firmie. W razie potrzeby pracownicy kancelarii mogą przeanalizować poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, a nawet przejść na siebie związane z tym obowiązki.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Kancelarii Aneks

Kancelaria Podatkowa Aneks już od prawie 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową przedsiębiorstw, również prowadzących księgowość w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Mają doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw niemal wszystkich branż niewiele może nas zaskoczyć. Znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Potwierdzają to wyniki kontroli u naszych klientów.

Wysokie kwalifikacja księgowych z Kancelarii Aneks gwarantują, że sposób prowadzenia ksiąg zgodny jest z obowiązującym prawem, to jest w szczególności z przepisami Ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz ordynacją podatkową (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Zakres usług składających się na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W ramach usługowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapewniamy między innymi:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów w systemie informatycznym;
 • otwarcie księgi w dniu przejęcia księgowości lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • ustalanie miejsc powstawania kosztów (MPK);
 • ocenę dokumentów (dowodów) księgowych pod kątem prawa rachunkowego i podatkowego oraz decydowanie o sposobie ujęcia ich w księgach;
 • ewidencjonowanie poszczególnych zdarzeń gospodarczych;
 • prowadzenie zapisów księgowych i niezbędnych zestawień;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • rozliczenie transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • sporządzanie zestawień rozrachunków.

Rodzaje księgowości

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo ma obowiązek ewidencjonować operacje gospodarcze. W zależności od typu prowadzonej działalności, firmy mogą wybrać spośród dostępnych systemów ewidencji księgowej albo zmuszone są do stosowanie jednej, wskazanej przez prawo metody:

Jeśli przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do stosowania konkretnego systemu księgowości, doświadczony doradca podatkowy może wskazać optymalną z punktu widzenia interesów firmy formę ewidencji.

Historia prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to praktyka związana z dokumentowaniem finansów przedsiębiorstw. Historia tej praktyki sięga setek lat temu i związana jest z rozwojem handlu oraz prowadzenia biznesu.

Już w starożytności egipskie służby skarbowe prowadziły zapisy na temat przychodów i wydatków. W późniejszych czasach, w czasie średniowiecza, we Włoszech pojawiła się idea podwójnego księgowania, której pionierem był kupiec i matematyk Luca Pacioli. Dzięki tej metodzie można było lepiej kontrolować finanse przedsiębiorstwa, zwiększyć przejrzystość i ułatwić analizę sytuacji finansowej firmy.

Z czasem, wraz z rozwojem kapitalizmu, prowadzenie ksiąg stało się obowiązkowe dla przedsiębiorstw. W kolejnych wiekach księgowość stała się coraz bardziej rozwinięta i złożona, a jej zasady były precyzyjnie określone przez ustawy i przepisy prawne. W Polsce zasady prowadzenia księgowości reguluje Ustawa o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), która po wprowadzeniu w 1994 roku była wielokrotnie nowelizowana.

Wraz z postępem technologicznym, od połowy XX wieku, prowadzenie ksiąg stało się znacznie bardziej zautomatyzowane dzięki komputerom. Dziś istnieją różne programy i narzędzia, które ułatwiają prowadzenie ksiąg i automatyzują wiele procesów, co pozwala przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na skomplikowanych obliczeniach finansowych.

Współcześnie księgowość to ważna dziedzina, która ma istotne znaczenie dla zarządzania finansami przedsiębiorstw. Księgi rachunkowe umożliwiają dokładną analizę sytuacji finansowej firmy, a także pomagają w planowaniu działań biznesowych oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów.

Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Wzór ewidencji przychodów został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych). Opublikowana tabela zawiera następujące kolumny:

 • lp. – liczbę porządkową wpisu;
 • datę wpisu – datę, w której ujmowany został przychód w ewidencji przychodów;
 • datę uzyskania przychodu – datę, w której osiągnięty został przychód i powstał obowiązek podatkowy na gruncie PIT;
 • numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu;
 • określenie wysokości przychodu według konkretnej stawki ryczałtu;
 • podsumowanie przychodów;
 • uwagi – uzupełniamy w nich np. informację o uzyskanej dotacji.

Jeśli ewidencja przychodów prowadzona jest na komputerze, a tak jest w przypadku usługi świadczonej w Kancelarii Podatkowej Aneks, istnieje obowiązek generowania pliku jednolitego pliku Kontrolnego (JPK_EWP) dla ewidencji przychodów.

Zakres usług składających się na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Do usług wykonywanych w ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów należą:

 • prowadzenie ewidencji w ramach księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczanych dokumentów źródłowych,
 • wyliczanie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie właściwych rejestrów VAT,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 lub VAT7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu lub importu towarów i usług obejmujące wystawianie faktur VAT wewnętrznych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE,
 • rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń.

Ile kosztuje usługa prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów u doradcy podatkowego

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być nie tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczbę i rodzaj dokumentów do zaksięgowania,
 • liczbę pracowników,
 • przewidywaną pracochłonność wynikającą ze specyfiki branżowej,
 • zakres wykonywanych czynności.

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi koszt wykonania usługi.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.