Obs?uga post?powa? podatkowych i s?dowoadministracyjnych


Obsługa postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych:


  1. Sporządzanie pism procesowych: wniosków, zastrzeżeń, skarg, odwołań
  2. Reprezentowanie podatników w trakcie postępowań podatkowych
  3. Formułowanie strategii postępowania podatkowego
  4. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach prowadzonego postępowania sądowo-administracyjnego
  5. Reprezentowanie podatników przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym